Make your own free website on Tripod.com

 

Kısım V- Mali Hükümler

 

Kapsam :

Madde 146- (Değişik : 15.5,1975 - 1897/1 madde,)

Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.

Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)

(Değişik : 14.1.1988 - KHK - 311/1 maddesi) Ancak, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2'nci maddesi, 7/6/1926 tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30/1/1957 tarihli ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5'inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 1917/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161'inci maddesi, 13/1/1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14'üncü maddesi ve 2/211929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. (Değişik: 20.3.1997 - KHK – 570/8 maddesi) Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı; 6 000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın oniki katını geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında,yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır.

(Değişik : 23.2.1995 - KHK – 547/9 maddesi) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz; az olması halinde, arada ki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir.

 

Deyimler:

Madde 147- (Değişik .15.5.1975-1897/1 maddesi)

Bu Kanunda geçen;

A) Aylık : Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,

B) Sözleşmeli ücreti : 4'üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,

C) Gündelik : 4'üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,

Ç) Ödül : Kanunun 123'üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,

D) Temsil giderleri : Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,

E) Ders görevi ücreti : Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı,

F) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu Kanunun 178'inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,

G) a) iş güçlüğü zammı : Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,

    b) iş riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,

               c) Eleman teminindeki güçlük zammı : Temininde, görevde tutulmasın da veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,

               d) Mali sorumluluk tazminatı : Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,

        ifade eder.

 

Gösterge tabloları :

Madde 148- (Mülga : 31.71970 - 1327/51 maddesi)

 

Kademe aylığı :

Madde 149 - (Değişik : 31.7.1970 - 1327/52 maddesi)

Kademe aylığı 36'ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.

 

Derece aylığı :

Madde 150 - (Değişik : 31.7 1970 - 1327/53 maddesi)

Derece aylığı 36'ıncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.

 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları :

Madde 151 - (Değişik : 31.7.1970 - 1327/54 maddesi)

Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.

 

Her sınıfın başlangıç aylık derecesi ve en az aylık miktarı :

Madde 152 - (Mülga : 23.12.1972 - KHK –2/5 maddesi)

 

Her sınıfın son aylık derecesi ve ençok aylık miktarı :

Madde 153 - (Mülga : 23.12.1972 - KHK –2/5 maddesi)

 

Katsayı :

Madde 154- (Değişik : 13.71993 - KHK -486/24 maddesi)

Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel bütçe Kanunu ile tespit olunur.

Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.

Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.

 

Memurlara ödenecek aylık tutarları :

Madde 155 - (Değişik : 31.7.1970 - 1327/56 maddesi)

Bu Kanunun 36'ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların,genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.

 

Yurt dışında aylıklar :

Madde 156 - (Değişik: 31.7.1970-1327/57 maddesi) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıkları, 155'inci maddeye göre tespit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.

Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir.

 

Dış memleketler aylık katsayısı :

Madde 157 - (Değişik : 23.12.1972-KHK-2/1 maddesi)

156'ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, para ve geçim şartları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle saptanır ve aynı usul uyarınca değiştirilir.

 

Adayların aylıkları:

Madde 158- (Değişik :15.5.1975 – 1897/1 maddesi)

Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54'üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hakedecekleri kademe aylığını alırlar.

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

 

Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri :

Madde 159 - (Değişik : 15.5.1975 – 1897/1 maddesi)

Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

 

Kademe ilerlemesinde verilecek aylık :

Madde 160 - Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır.Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.

 

Derece değişikliğinde verilecek aylık:

Madde 161 - (Değişik : 12.2.1982 – 2595/10 maddesi)

Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,

A) (Değişik : 26.6.1984 - KHK – 241/8 maddesi) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur;

a) 68'inci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,

b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,

tekabül eden aylığı alır.

 

Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.

 

B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,

a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,

b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,

tekabül eden aylığı alır.

 

Başka sınıfa geçen memurun alacağı aylık:

Madde 162 - (Mülga : 31.71970 –1327/61 maddesi)

 

İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu:

Madde 163 - (Değişik : 31.71970 - 1327/62 maddesi)

İstisnai memuriyetlere:

a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır.

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde dikkate alınır.

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71'inci madde hükümlerine uyulmak kaydıyla, başka bir sınıfa da girebilirler.

b) Bu Kanuna tabi olmayan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak kaydıyla, derece ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.

 

Aylığın ödeme zamanı ve esasları:

Madde 164 - (Değişik : 15.5.1975 – 1897/1 maddesi)

Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre: geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

(Ek : 5.7.1991 - KHK –433/2 maddesi; iptal : Anayasa Mahkemesinin 5.5.1992 tarih ve E.1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme : 18.5.1994 - KHK – 527/7 maddesi) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro düzenlenmesine,tahakkuk ve ödeme işlem sürelerine ilişkin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(Ek : 5.7.1991 - KHK – 433/2 maddesi; iptal : Anayasa Mahkemesinin 5.5.1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme : 18.5.1994 - KHK –527/7 maddesi) üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Açıktan atamada aylığa hak kazanma:

Madde 165 - (Değişik : 23.12.1972- KHK –2/1 maddesi)

Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.

 

Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma:

Madde 166 - (Değişik : 12.2.1982 – 2595/11 maddesi)

Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren aynı derecenin birileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

 

Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma:

Madde 167 - (Değişik : 30.5.1973 - KHK – 5/7 maddesi)

Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161'inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

(Ek . 12.2.1982 – 2595/12 maddesi) Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161'inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

 

Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma:

Madde 168 - (Mülga : 23.12.1972 - KHK –2/5 maddesi)

 

Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:

Madde 169 - (Değişik : 28.3.1988 - KHK – 318/3 maddesi)

Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62'nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

 

İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:

Madde 170 - (Değişik : 23.12.1972 - KHK –2/1 maddesi)

Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

 

Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları:

Madde 171 - (Değişik : 23.12.1972- KHK –2/1 maddesi)

Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların aylıkları bir ayı aşmamak üzere devir sonuna kadar eski görev yerlerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman mutemetleri için devir süresi 15 gündür.

 

Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları:

Madde 172 - (Değişik : 23.12.1972 - KHK –2/1 maddesi)

Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

 

Vekalet aylığına hak kazanma:

Madde 173 - (Mülga : 23.12.1972- KHK –2/5 maddesi)

 

Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı:

Madde 174- Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

 

Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler:

Madde 175 - (Değişik : 15.5.1975 – 1897/1 maddesi)

Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146'ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

(Değişik : 26.6.1984 - KHK – 241/9 maddesi) 88'inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

(Değişik : 22.8.1989 - KHK – 378/4 maddesi) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.

 

Ders ve konferans ücretleri:

Madde 176 - (Değişik : 04.04.1998 – 4359/1 maddesi)

Bu Kanunun değişik 89'uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına gündüz öğretimi için 80, gece öğretimi için 90  Gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

            Bu ücretler;

a)Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine,

b)Kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda, eğitim merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, cezaevlerinde görevli öğretmenlere, kurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmen ve memurlara,

c)Alanlarında master derecesini almış olan öğretmenlere,

 

%25, alanlarında doktora derecesini almış olan öğretmenlere ise %40 fazlasıyla ödenir.

 

Konferans ücretleri her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

 

Yolluk giderleri ve gündelikleri:

Madde 177 - Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

 

Fazla çalışma ücreti:

Madde 178 - (Değişik : 5.71991 - KHK – 433/3 maddesi; iptal : Anayasa Mahkemesinin 5.5.1992 tarih ve E. 1991/33, K.1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme :18.5.1994 - KHK –527/8 maddesi) A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tesbit olunan günlük çalışma saatleri dışında:

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde iş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

 

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

 

B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.

 

Temsil giderleri ve yönetmeliği:

Madde 179 - Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları:

Madde 180 - (Değişik : 15.5.1975-1897/1 maddesi) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156'ncı maddedeki esaslara göre ödenir.

Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemek üzere aynı maddeye göre ödenir.

 

Yurt dışındaki memurlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları:

Madde 181 - Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.

 

Yurt dışında görevli memurlardan farklı katsayılı memlekete atananların aylıkları:

Madde 182 - Yukarıdaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta bulunan ödeme katsayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen atanmalarında 180'inci madde hükmü uygulanır.

 

Hazarda eğitim ve manevra için silah altına alınanların aylıklarının ödenmesi:

Madde 183 - hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadıyla silah altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.

Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

 

Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların aylıklarının ödenmesi:

Madde 184 - Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan Devlet memurlarına rütbeli olsun olmasın silah altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.

A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.

Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir.B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir.

 

Sefer haline geçişte silah altında bulunan memurların aylıkları:

Madde 185 - Sefer haline geçiş sırasında 183'üncü maddeye göre silah altında bulunan Devlet memurlarının aylıkları adı geçen maddeye, sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184'üncü maddeye göre ödenir.

 

Silah altına alınmazdan önce kadrolarından açıkta bulunanların aylıkları:

Madde 186 - Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarından, silah altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaştırılanlar hakkında, silah altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:

A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanların rütbe aylıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184'üncü madde hükümleri uygulanır.

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının verilmesine devam olunur.