Make your own free website on Tripod.com

 

Kısım IX- Geçici Hükümler

 

Sınıf hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi :

Geçici Madde 1 - (Mülga : 31.7.1970 – 1327/76 maddesi)

 

Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bildirilmesi :

Geçici Madde 2 - (Mülga : 31.7.1970 – 1327/76 maddesi)

 

İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi :

Geçici Madde 3- (Mülga : 23.12.1972 - KHK –2/5 maddesi)

 

Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci :

Geçici Madde 4 - (Mülga : 23.12.1972 - KHK – 2/5 maddesi)

 

Memurların intibakında mali esaslar :

Geçici Madde 5 - (Değişik : 23.12.1972 - KHK – 2/3 maddesi)

Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların bu Kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık ile 1327 sayılı Kanunun 71'inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın ve 1/3/1970 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş tazminat ve ödeneklerin eklenmesi suretiyle bulunacak tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

 

Daimi hizmetlilerin intibakında mali esaslar :

Geçici Madde 6 - (Değişik : 23.12.1972- KHK – 2/3 maddesi)

Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19'uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetliler ile bütçelere ekli (S) cetveline dahil kadrolarda çalışanların bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ve 1327 sayılı Kanunun 71'inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara,263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın eklenmesinden sonra elde edilecek tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

Milli istihbarat Teşkilatında 3656 sayılı Kanunun 19'uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 Sayı1ı Kanunun 71'inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kanunlarına göre fiilen almakta oldukları ücret ile 644sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayin bedeli toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

 

Geçici hizmetlilerin intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 7 - (Mülga : 23.12.1972- KHK –2/5 maddesi)

 

Kadroya bağlı yevmiyeli personel ile işçilerin intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 8 - (Değişik : 23.12.1972 - KHK – 2/3 maddesi)

Bu Kanuna tabi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği”ne göre alınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 4/10195 sayılı Kararnameye göre almakta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

Yukarıdaki fıkra hükmü, bu kanuna göre intibakları yapılan işçiler hakkında da uygulanır.

 

Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı:

Geçici Madde 9 - (Mülga : 31.7.1970 –1327/82 maddesi)

 

Belirli sınıflara dönecekler:

Geçici Madde 10 - (Mülga : 31.7.1970 –1327/82 maddesi)

 

Öğretmenlik mesleğine döneceklere tanınan kıdem hakkı:

Geçici Madde 11 - (Mülga : 31.7.1970 – 1327/82 maddesi)

 

Memuriyet dışında sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi:

Geçici Madde 12 - (Değişik : 30.5.1973 - KHK –5/9 maddesi)

Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Devlet memuriyeti dışında geçen bu nitelikteki hizmetleri, Sınıfların tesisi ile ilgili 36'ncı maddenin 11'nci teknik hizmetler sınıfı ve 111'üncü sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki esaslara göre değerlendirilir.

Bu değerlendirme, aynı şekilde parlamentoda bulunan sağlık ve teknik hizmetler sınıfları mensupları için de uygulanır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez- Ancak bu intibaklarda ek geçici 2 ve ek geçici 3'üncü madde hükümleri saklıdır.

 

Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak mali hükümler:

Geçici Madde 13- (Değişik : 23.12.1972- KHK –2/3 maddesi)

5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre sözleşme ile çalışmakta olan sağlık personeli, aynı görevde kaldıkları sürece, bu kanunda belirtilen nitelik veya diğer şartlara göre derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 sayılı Kanunun 71'inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kadrolarından fiilen almakta oldukları, bu ödemeler yerine geçecek yeni ödemeler tesbit olununcaya kadar mahrumiyet şartları ve seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretleri toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

 

İntibak işlerinde uyulacak esas ve ölçüler:

Geçici Madde 14- (Mülga : 31.7.1970 –1327/85 maddesi)

 

Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı:

Geçici Madde 15 - (Mülga : 31.7.1970 – 1327/85 maddesi)

 

Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi :

Geçici Madde16- (Mülga : 23.12.1972- KHK –2/5 maddesi)

 

Kademelerde ve kademe içinde intibak :

Geçici Madde 17- (Mülga : 31.7.1970 – 1327/85 maddesi)

 

334 sayılı kanundan faydalananların emekli ikramiyesi :

Geçici Madde 18 - (Mülga : 31.7.1970 – 1327/85 maddesi)

 

İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi :

Geçici Madde 19- (Mülga : 31.71970 –1327/85 maddesi)

 

Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar eskilerinin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı :

Geçici Madde 20 - (Değişik : 23.12.1972 - KHK – 2/3 maddesi)

Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bunlara tekabül eden eski kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Eski kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılacak ödemelerden hangilerinin bu Kanun uyarınca yapılabilecek ödemelere tekabül ettiği hususu, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.

134'üncü maddede öngörülen tüzük yürürlüğe konuluncaya kadar, bu maddede sözü edilen yüksek disiplin kurulu ilgili bakanın onayı; disiplin kurulları ise kanunlarında hüküm bulunan kurumlarda söz konusu hükümlere göre, kuruluş kanunu olmayan kurumlarla kuruluş kanunu olup da kanunlarında hüküm bulunmayan kurumlarda ilgili bakanın onayı ile kurulur.

 

Ödemelerin başlangıç tarihi :

Geçici Madde 21 - (Mülga : 31.7.1970 – 1327/87 maddesi)

 

İntibak ve uygulama komisyonu:

Geçici Madde 22 - (Mülga : 23.12.1972- KHK – 2/5 maddesi)

 

Geçici Madde 23 - (Değişik : 31.71970 – 1327/89 maddesi)

İlkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvellerinden alınan kadrolarda çalışmakta olanların intibakları durumlarına göre ilkokul mezunu olanlar gibi yapılır.

 

Geçici Madde24- (Mülga : 23.12.1972- KHK –2/5 maddesi)

 

Geçici Madde 25- (Ek:19.3.1969-1136/196; Mülga:26.2.1975-1238/6 maddesi)

 

Geçici Madde 26 - (12.5.1982 – 2670/43 maddesi ile gelen Geçici 1 inci maddesi hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "asli Devlet memuru" olanlar 657 sayılı Kanunun değişik 6'ncı maddesinde öngörülen yemini yapmış sayılırlar ve imzalı "yemin belgesi" kurumlarınca bunların özlük dosyalarına konulur.

 

Geçici Madde 27 - (12.5.1982 – 2670/43 maddesi ile gelen Geçici 2 nci maddesi hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 92'nci maddenin uygulamasında; 29.6-1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Kanunu hükümlerine göre Danışma Meclisi üyeliğine seçilenler hakkında, üyeliklerinin sona ermesinden sonra, 2485 sayılı Kanunun 12'nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

 

Geçici Madde 28 - (12.5.1982 – 2670/43 maddesi ile gelen Geçici 3 üncü maddesi hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "Aday Memur" olarak görev de bulunanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla değişik adaylıkla ilgili 56, 57 ve 58'inci madde hükümleri hariç eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Halen 2 yıllık adaylık süresini tamamlamış olup da asli memurluğa atanması yapılmamış olanlar hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde kurumlarınca gerekli işlemler yapılır.

 

Geçici Madde 29 - (12.5.1982 – 2670/43 maddesi ile gelen Geçici 4 üncü maddesi hükmü olup numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunun disipline ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan disiplin fiil ve hareketleri hakkında bu konuları düzenleyen önceki hükümler uygulanır.

Bu uygulamayla ilgili işlemlerden;

a) Kanunun yayımından önce işlenmiş fiil ve hareketlere ilişkin işlemler Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde,

b) Kanunun yayımı ile disiplin işlemine ait hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen fiil ve hareketlere ilişkin işlemler bu fiil ve hareketlerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sonuçlandırılır.

 

Geçici Madde 30 - (12.5.1982 – 2670/43 maddesi ile gelen Geçici 5 inci maddesi hükmü olup numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun uyarınca düzenlenecek disiplin bölümüne ilişkin yönetmelik en geç üç ay içinde, diğer yönetmelikler ile sınav ve hizmet içi eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel planı en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuncaya kadar önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

 

Geçici Madde 31 - (16.6.1988 - KHK – 331/8 maddesi ile gelen geçici madde

hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan veya aylıksız izinli sayılan personelden mezkur Kanunun derece yükselmesine dair hükümlerinde yer alan şartları taşımakla beraber, 1.3.1975 tarihin den sonra kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların bu şekilde geçen başarılı hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece verilmek suretiyle kadro şartı aranmaksızın değerlendirilir. (20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanuna göre kazanılmış olan haklar saklıdır)

Bu madde hükmü, 1.3.1975 tarihi ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında emekli olanlar hakkında da uygulanır.

İlgililere bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda ulaşacakları derece ve kademeler üzerinden aylık ödenmesine bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren başlanır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında memur lehine doğan durumlar dolayısıyla 1.3.1975 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

 

Geçici Madde 32 - (Ek : 12.5.1989 - KHK – 368/3 maddesi ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 657 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde sözü edilen "Sicil Not Defteri"ne uyulmadan düzenlenen siciller geçerlidir.