Make your own free website on Tripod.com

 

3- Denklemler ve Doğru Grafikleri

 

ÜNİTENİN SÜRESİ: 32 ders saati

HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

Hedef 1 : Matematiksel ifadeleri kavrayabilme

Davranışlar

1. Bir sayının belirtilen bir sayı kadar fazlasını, eksiğini, katını, kesrini veya bunların birkaçını birlikte içeren ifadeyi sembollerle yazma

2. Sözlü olarak verilen bir ifadeyi sembollerle yazma

3. Sembollerle verilen bir ifadeyi söyleme

4. Eşkenar üçgenin, karenin, düzgün beşgenin, dikdörtgenin, ikizkenar üçgenin ve düzgün altıgenin çevreleriyle kenarları arasındaki ilişkileri sembollerle yazma

 

Hedef 2 : Önerme, açık önerme ve denklemleri kavrayabilme

Davranışlar

1. Önermeyi örneklerle açıklama

2. Verilen bir ifadenin önerme olup olmadığını sebebiyle birlikte söyleme

3. Sayılarla ilgili bir önerme söyleyip yazma

4. Sayılarla ilgili bir önermenin doğru veya yanlış olduğunu bulup söyleme

5. Açık önermeyi örneklerle açıklama

6. Açık önerme yazma

7. Verilen bir açık önermenin, sembollerin belirtilen değerlerine göre değerini bulup yazma

8. Verilen bir açık önermeyi doğru veya yanlış yapan değerleri bulup yazma

9. Denklemi açıklama

          10. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi örneklerle açıklama

          11. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem yazma

          12. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemi örneklerle açıklama

          13. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem yazma

 

Hedef 3 : Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözebilme

Davranışlar

1. Verilen bir denklemin derecesini ve bilinmeyenlerin sayısını söyleyip yazma

2. Denklemi sağlayan bilinmeyenin değerini bulma işinin, denklem çözme olduğunu söyleme

3. x ± 3 = 5 şeklindeki bir denklemi, reel sayılar kümesinde toplama işleminin ters eleman özeliğinden yararlanarak çözüp, çözüm kümesini yazma

4. "5 x = 20" şeklindeki bir denklemi, reel sayılar kümesinde çarpma işleminin ters eleman özeliğinden yararlanarak çözüp, çözüm kümesini yazma

5. Birinci dereceden bir bilinmeyenli, a x + b = c (a, b, c ? Z; a ? 0) biçimindeki bir denklemi, reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerin özeliklerinden yararlanarak çözüp, çözüm küme sini yazma

6. içerisinde bir parantezli ifade bulunan birinci dereceden bir denklemi çözüp, çözüm kümesini yazma

7.  = d  (a, b, c, d ? Z; a ? 0, c ? 0) biçiminde verilen bir denklemi çözüp, çözüm küme sini yazma

8. Verilen bir sayının verilen bir denklemi sağlayıp sağlamadığını sebebi ile birlikte söyleme

9. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözüp, çözüm kümesinin doğruluğunu kontrol etme

          10. Bu sınıfta belirtilen sınırlılıklar içerisinde verilen bir problemi birinci dereceden bir bilinme yenli denklem kurarak çözüp sonucu söyleme

 

Hedef 4 :Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözebilme

Davranışlar

1. Verilen iki tam sayıyı karşılaştırıp, sonucu sembol kullanarak yazma

2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliği örneklerle açıklama

3. x Π R olmak üzere, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliğin, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemle farkını söyleyip sayı doğrusu üzerinde gösterme

4. x > a, x < a, x ? a, x ?  a ve a ?  R şeklinde verilen eşitsizliklerin çözüm kümesini sayı doğrusu üzerinde gösterme

5. Sayı doğrusu üzerinde çözüm kümesi verilen eşitsizlikleri sembol kullanarak yazma

6. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklendiğinde, eşitsizliğin değişmediğini gösterme

7. Bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılıp veya bölündüğünde, eşitsizliğin değişip değişmediğini gösterme

8. Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpıldığında veya bölündüğünde, eşitsizliğin yön değiştirip değiştirmediğini gösterme

9. Bir eşitsizliğin reel sayılar kümesindeki çözümünü sayı doğrusunda gösterme

 

Hedef 5 :Simetriyi kavrayabilme

Davranışlar

1. Bir cismin düz aynaya olan uzaklığı ile görüntüsünün aynaya olan uzaklığının aynı ve cisimle görüntüsünün eş olduğunu söyleme

2. Mürekkep damlatılmış bir kağıt ikiye katlandığında, meydana gelen şekillerin katlama çizgisine göre eş olduğunu gösterme

3. Bir noktanın verilen bir ı)oktava göre simetriğini bulup, simetrik noktaların simetri merkezine eşit uzaklıkta olup olmadığını söyleyip yazma

4. Bir doğru parçasının verilen bir noktaya göre simetriğini çizip, doğru parçalarının eş olup olmadığını söyleyip yazma

5. Verilen bir üçgenin dışında alınan bir noktaya göre simetriğini çizip, üçgenlerin eş olup olmadığını söyleyip yazma

6. Bir noktanın verilen bir doğruya göre simetriğini bulup, simetrik noktaları birleştiren doğru parçasının simetri eksenine dik olup olmadığını söyleyip yazma

7. Verilen bir doğru parçasının verilen bir doğruya göre simetriğini çizip, meydana gelen doğru parçalarının eşit uzunlukta olup olmadığını söyleyip yazma

8. Verilen bir üçgenin, üçgeni kesmeyecek şekilde verilen bir doğruya göre simetriğini çizme

9. İkizkenar üçgenin, eşkenar üçgenin, karenin, dikdörtgenin, eşkenar dörtgenin ve dairenin simetri eksenlerini gösterme

          10. Verilen resim veya şekil üzerinde çizilmiş bir doğrunun simetri ekseni olup olmadığını söyleme

 

Hedef 6 : Düzlemde bir noktanın koordinatlarını kavrayabilme

Davranışlar

1. Sınıftaki bir sıranın, sinemadaki bir yerin veya haritadaki bir şehrin yerini ikililerle belirtme

2. Düzlemde dik koordinat eksenlerini çizme ve eksenlerin adlarını söyleyip yazma

3. Koordinat eksenlerinin kesim noktasının adını söyleyip yazma

4. Koordinat eksenlerinin üzerinde bulunan pozitif ve negatif tam sayıları işaretleme

5. Apsis ve ordinat ekseni üzerinde belirtilen birer noktanın koordinatlarını yazma

6. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgede belirtilen birer noktanın koordinatlarını yazma

7. Başlangıç noktasının koordinatlarını yazma

8. Koordinatları verilen bir noktanın, koordinat düzlemindeki yerini bulma

9. Koordinat düzleminde verilen bir noktanın. koordinat eksenlerinden birine göre simetriğini bulup işaretleme

          10. Koordinat düzleminde verilen bir noktanın başlangıç noktasına göre simetriğini bulup işaretleme

 

Hedef 7 : Grafik çizebilme

Davranışlar

1. x = a sabit ve y ? R olmak üzere, (a, y) noktalarından geçen bir doğrunun grafiğini çizme

2. y = b sabit ve x ?  R olmak üzere, (x, b) noktalarından geçen bir doğrunun grafiğini çizme

3. Orijinden geçen bir doğrunun grafiğini çizme

4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklemde, bilinmeyenlerden birisine verilen bir değer için diğer bilinmeyenin değerini bulup yazma

5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklemde, denklemi sağlayan bazı sıralı ikilileri bulup yazma

6. y = ax + b şeklinde verilen bir ifadenin, bir doğru denklemi olduğunu söyleyip grafiğini çizme

 

KONULAR

1. Sayı ifadelerini Yazma

2. Önerme, Açık Önerme ve Denklemler

3. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

4. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

5. Simetri

            6. Düzlemde Bir Noktanın Koordinatları

            7. Doğru Grafikleri