Make your own free website on Tripod.com

Demokratik Hayat

Özel Amaçlar

1- "Demokratik  Hayat"  ünitesinde  geçen  kavramların anlam bilgisi

2- Demokrasinin önemini kavrayabilme

3- Demokrasinin temel ilkeleri bilgisi

4- Demokrasinin temel ilkelerini kavrayabilme

5- Demokrasinin korunmasında bireylere düşen görevler bilgisi

6- Kamuoyunu oluşturan etkenler bilgisi

7- Eğitim ve demokrasi arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

8- Eğitimde demokrasinin önemini kavrayabilme

9- Devletin temel amaçları bilgisi

10- Devletin vatandaşa karşı görevlerinin bilgisi

11- Toplumsal yardımlaşmanın önemini kavrayabilme

12- Başkalarına yardım etmeye istekli oluş

13- Çocuk haklarının bilgisi

14- Çocukların korunmasının önemini kavrayabilme

15- Çocukların korunmasının önemini takdir ediş

16- Zararlı yayınların çocuklara etkisini açıklayabilme

17- Kendisine yararlı yayınları seçebilme

18- Gençliğin sorunlarının farkında oluş

19- Gençliğin korunmasının önemini kavrayabilme

20- Belli başlı meslekleri tanıyabilme

21- Meslek seçiminin birey ve toplum hayatı için önemini kavrayabilme

22- Nitelikli eleman yetiştirmenin ülke ekonomisine katkılarının farkında oluş

23- Akraba evliliklerinin sakıncalarını kavrayabilme

Konular

A- Demokrasi ve Demokrasinin Türk Toplumu İçin Önemi

B- Demokrasinin Temel İlkeleri

1- Millî egemenlik

2- Hürriyet ve eşitlik

3- Siyasî partiler

C-Demokrasinin Korunmasında Bireylere Düşen Görevler

Ç- Demokraside Kamuoyu ve Basının Önemi

1- Kamuoyunun tanımı

2- Kamuoyunu oluşturan etkenler (Sivil toplum örgütlerinin oluşumu vurgulanacaktır.)

3- Kamuoyunun toplumdaki yeri ve önemi

4-  Basın ve yayının  önemi (Basın ahlâk ilkelerine uygun yayın yapılmasının önemi vurgulanacaktır.)

5- Kamuoyu ve basın ilişkisi

D- Eğitim ve Demokrasi ilişkisi (Öğrencilerin okulda de­mokratik davranış kazanmalarına önem verilecektir, özellikle birbirlerinin görüş ve düşüncelerine karşı anlayışlı ve saygılı olmaları sağlanmaya çalışılacaktır.)

E- Meslek ve Meslek Seçimi

1- Meslek ve meslek sahibi olmanın birey ve toplum hayatı için önemi

2- Nitelikli eleman yetiştirmenin ülke ekonomisi açısından yararları

F- Devlet ve Vatandaş İlişkisi

1- Devlet ve devleti meydana getiren öğeler

2- Devletin temel amaç ve görevleri

a. Devletin temel amaçları

b. Devletin vatandaşa karşı görevleri (sosyal ve eko­nomik haklar, siyasal haklar, eğitim ve sağlık hakkı, tüketicinin korunması)

c. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değiştirilemez ni­telikleri (Anayasa da belirtilen yönetim şeklinin ve onun ni­teliklerinin, resmî dilin, başkentin, bayrağı, millî marşın değiştirilemeyeceği açıklanacaktır.)

3- Vatandaşlık hak ve görevleri

a. Seçme ve seçilme hakkı

b. Kanunlara uymak

c. Vergi vermek

ç. Askerlik yapmak

G- Toplumda Yardımlaşma

1- Doku ve organ bağışının önemi

2- Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi

H- Çocuk Hakları ve Çocukların Korunması (Çocuk sağlığının ve  kimsesiz  çocukların korunması  ile zararlı yayınların çocuklara olumsuz etkileri üzerinde durulacaktır.)

I- Gençliğin Korunması (Gençlerin uyuşturucu, alkol, kötü alışkanlıklardan AİDS "Edinilmiş Bağışıklık Ye­tersizliği Sendromu" ve Hepatit B - sarılığın bir çeşidi - gibi bulaşıcı hastalıklardan ve zararlı yayınlardan korunması, onların spor, sanat ve araştırmaya yönlendirilmesi vur­gulanacaktır.)

İ- Akraba Evliliklerinin Sakıncaları