Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE –2  CUMHURİYETE NASIL KAVUŞTUK ?  (39 saat - %36)

 

ÖZEL AMAÇLAR

     1.“Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

            2.Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili temel olgular bilgisi

3. Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili temel olguları açıklayabilme

                *Amaç-Mondros Ateşkes Anlaşması ve uygulanmasını kavrayabilme.

                 Davranışlar: 1.Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ni parçalamak için yaptığı gizli anlaşmaları açıklama.

                                  2.Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. ve 24. maddelerinin uygulanışının asıl amacını açıklama.

 

 

 

4.Kurtuluş Savaşı döneminde geçen temel olgular bilgisi

            5.Kurtuluş Savaşı döneminde geçen temel olguları açıklayabilme

   *Amaç-Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Ermeni cemiyetlerinin amaçlarını ve faaliyetlerini kavrayabilme.

                Davranışlar:1.Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Ermeni cemiyetlerini söyleme.

                                2.Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Ermeni cemiyetlerinin amaçlarını açıklama.

                                3.Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Ermeni cemiyetlerinin faaliyetlerini açıklama.

 

   *Amaç-Doğu Anadolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetinin Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü kavrayabilme.

    Davranışlar:1.Doğu Anadolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetinin kurulma amacını açıklama.

         2.Doğu Anadolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetinin yaptığı çalışmaları açıklama.

 

   *Amaç-Erzurum Kongresi ve önemini kavrayabilme.

    Davranışlar:1.Erzurum Kongresinin toplanma amacını açıklama.

                                2.Erzurum Kongresinde Doğu Anadolu ile ilgili alınan kararların önemini açıklama.

 

   *Amaç- TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaları kavrayabilme.

                Davranışlar:1.Ermenilerin çıkardığı ayaklanmaların amacını açıklama.

                                 2.Ermenilerin nerelerde ayaklanma çıkardığını açıklama.

                                 3.Ermenilerin çıkardığı ayaklanmaların sonuçlarını açıklama.

 

            6.Barış döneminde geçen temel olgular bilgisi

            7.Barış döneminde geçen temel olguları açıklayabilme

  *Amaç-Sevr Antlaşması'na göre Ermenilerin durumunu kavrayabilme.

               Davranışlar:1.Sevr Antlaşması'nın Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurulmasının madde halinde yer almasını söyleme.

        2.Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Ermenilerin tutumunu açıklama.

 

  *Amaç-Doğu cephesindeki savaşlarla ilgili gelişmeleri kavrayabilme.

               Davranışlar:1.Ermenistan Devleti'nin kurulması ile ilgili gelişmeleri açıklama.

                                2.Ermenistan Devleti'nin Doğu Anadolu'daki Türk topraklarını işgal etmesinin nedenlerini açıklama.

                                3.Ermenilerle TBMM ordusu arasında yapılan savaştaki gelişmeleri açıklama.

                                4.Gümrü Barış Antlaşması'nın sonuçlarını açıklama.

                                5.Gümrü Barış Antlaşması'nın önemini açıklama.

 

              *Amaç-Güney Cephesindeki savaşlarla ilgili gelişmeleri kavrayabilme.

               Davranışlar:1.Fransız-Ermeni iş birliğinin amaçlarını açıklama

                          2.Güney cephesinde Türk-Ermeni mücadelesi ile ilgili gelişmeleri açıklama

     

        *Amaç-Moskova Antlaşması'nın önemini kavrayabilirle.

               Davranışlar:1.Moskova Antlaşması'na göre Doğu sınırımızın durumunu açıklama.

                                2.Moskova Antlaşması'nın Ermeni istekleri açısından önemini açıklama.

 

   *Amaç-Kars Antlaşması'nın önemini kavrayabilme.

                Davranışlar:1.Kars Antlaşması'na göre Doğu sınırımızın durumunu açıklama.

                                 2. Kars Antlaşması'nın Ermeni istekleri açısından önemini açıklama.

 

   *Amaç- Lozan Antlaşması'nın önemini kavrayabilme.

                Davranışlar:1.Lozan Konferansı'nda Türk temsilcilerinin Ermeni isteklerine karşı tutumunu açıklama.

                                 2.Lozan Antlaşması'na göre Ermenilerin Türkiye'deki statülerini açıklama.

                                 3.Asılsız Ermeni soy kırım iddialarını Lozan Antlaşması'nın ilgili maddesine göre açıklama.

                                 4.Ermenilerin toprak isteklerini Lozan Antlaşması'nın ilgili maddesine göre açıklama

                                 5.Lozan Antlaşması'nın Türkiye açısından önemini açıklama.

 

            8. “Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?”  ünitesiyle ilgili haritaları okuyabilme

            9.Türk İnkılabı ile ilgili sınıflamalar bilgisi

          10.Türk İnkılabı ile ilgili olgular bilgisi

          11.Türk İnkılabının önemini kavrayabilme

          12.İnkılapların korunmasındaki sorumluluğumuzun farkında oluş

 

KONULAR :   CUMHURİYETE NASIL KAVUŞTUK ?

 

        A. Mondros ateşkes antlaşması (Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar kısa bir açıklama yapılacaktır.)

             1.Mondros ateşkes antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’nin durumu.

             2.Mondros ateşkes antlaşmasından sonra yurdumuzun durumu.

        B.Kurtuluş Savaşı

            1.Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

            2.Milli Bilincin Güçlendirilmesi

               a)Genelgeler (Amasya Genelgesi )

               b)Kongreler (Erzurum ve Sivas kongreleri)

               c)Misak-ı Milli (Ulusal And) ve önemi

               ç)Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı

        C-Savaş Dönemi

            1.Doğu Cephesi

            2.Güney Cephesi

            3.Batı Cephesi

        Ç-Barış  Dönemi.

            1.Mudanya Ateşkes Anlaşması

            2.Lozan Barış Antlaşması

        D-Türk İnkılabı ve Önemi.

            1.Çağdaşlaşma

            2.Siyasal alanda inkılap (saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması)

            3.Hukuk alanında inkılap (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa), Türk Medeni Kanunu ve Türk ceza Kanunu)

            4.Eğitim ve kültür alanında inkılap

               a)Milli Eğitim (öğretim birliğinin sağlanması, öğretimin yaygınlaştırılması, milli eğitim sisteminin gözeteceği esaslar ve yeni Türk Harflerinin Kabulü)

               b)Milli Kültür (Medeniyet-Kültür ilişkileri, taklitçilikten kaçınma)

            5.Toplumsal alanda inkılap (kıyafette değişiklik, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik, soyadı kanunu, Türk kadın hakları)

            6.Ekonomik alanda inkılap (Milli ekonominin kurulması, tarım, ticaret, sanayi ve bayındırlık alanında gelişmeler)

            7.Türk inkılabının Önemi,bize kazandırdıkları ve bu konudaki sorumluluklarımız.

        E-Atatürkçü düşünce sistemi.

            1.Atatürk’ün kendi düşünce sistemini oluşturmasına neden olan etkenler

            2.Atatürkçülüğün tanımı ve önemi

            3.Atatürkçülüğün nitelikleri.

            4.Atatürkçü düşüncede milli güç unsurları

            5.Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar.

            6.Atatürk ilkeleri.

               a)Cumhuriyetçilik ilkesi.

               b)Milliyetçilik ilkesi.

               c)Halkçılık ilkesi.

               ç)Devletçilik ilkesi.

               d)Laiklik ilkesi.

                e)İnkılapçılık ilkesi.

            7.Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak.

        F-Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk.

            1.Atatürk'ün hayatı.

            2.Atatürk'ün kişiliği ve özellikleri

     3.Atatürk’ün son günleri ve ölümü    

            4.Atatürk’le ilgili anılar