Make your own free website on Tripod.com

BİRİNCİ KISIM- Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1*- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik gündüzlü, pansiyonlu, yatılı, resmi ve özel ilköğretim kurumlarının yönetim, personel, eğitim-öğretim, güvenlik işleri ile bu okullardaki sınıf geçme, sınavlar ye devam-devamsızlık konularına ilişkin esasları kapsar .

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim kanunu ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4*- Bu yönetmelikte geçen;

"Bakanlık" , Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

"Bakan", Milli Eğitim Bakanı'nı,

"Milli Eğitim Müdürlüğü", okulun bağlı bulunduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünü,

"İlköğretim kurumları", resmi ve özel ilköğretim okullarını,

"İlköğretim Okulu", zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim-öğretim gördükleri ve öğrenim süresi sekiz yıl olan ilköğretim kurumunu,

"Yatılı İlköğretim Bölge Okulu", nüfusu az veya dağınık yerleşim birimlerinde aynı yönetim altında kurulan, sekiz yıllık parasız yatılı ilköğretim kurumunu,

"Pansiyonlu ilköğretim Okulu" , merkezi durumda olan yerleşim birimlerinde, öğrencilerin parasız yatılı ve gündüzlü olarak eğitim-öğretim görmeleri için açılan ilköğretim kurumunu,

"Okul" , ilköğretim okulunu,

“Müdür”, pansiyonlu ve yatılı ilköğretim kurumlarının müdürlerini,

"Sınıf Öğretmeni", alanı sınıf öğretmenliği olan öğretmeni,

"Branş öğretmeni”, bir veya bir grup dersin öğretmenini,

"Şube Rehber Öğretmeni", bir şubenin rehberliğini ve öğrenci kişilik hizmetlerini yapmak üzere görevlendirilen öğretmeni,

            "Rehber Öğretmen", alanı rehberlik uzmanlığı olan öğretmeni,

            "Zümre Öğretmenler Kurulu", İlköğretim okullarında aynı sınıfı veya aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

            "Şube Öğretmenler Kurulu", 6, 7, 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

            "Veli", öğrencinin ana veya babasını, vasisini, aile başkanını veya kanunen sorumluluğu üstlenen kişiyi,

            "Kanaat Dönemi", derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili - bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,

            "Ders Yılı", derslerin başladığı günden, derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki kanaat dönemini kapsayan süreyi,

            "Öğretim Yılı", ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

           

ifade eder.