Make your own free website on Tripod.com

BEŞİNCİ KISIM-Personelin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

 

            Yönetim

            Madde 71*- İlköğretim okulu müdür tarafından yönetilir.

 

            Okul Müdürünün Yetki ve Sorumluluğu

            Madde 72- Müdür; kanun, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya, denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

            Müdür maaş karşılığı olarak 6 saate kadar derse girer.

 

            Müdür Başyardımcısı

            Madde 73- Müdür başyardımcısı, müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder.

            Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici faaliyetler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme,bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

            Müdür başyardımcısı, maaş karşılığı olarak 6 saate kadar ders vermekle yükümlüdür.

 

            Müdür Yardımcısı

            Madde 74- Müdür yardımcıları, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar.

            Müdür yardımcıları, maaş karşılığı olarak 6 saate kadar ders vermekle yükümlüdürler.

 

            Öğretmenler

            Madde 75*- İlköğretim okullarında, derslerin sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulması esastır.

            Öğretmenler, kendilerine verilen sınıf veya dersleri, programda belirtilen esaslara göre okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda okul müdürünün vereceği görevlerle kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

            Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta üstün başarı gösteren öğretmenler, istekleri halinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler.

            Özel bilgi beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, resim-iş ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, yeter sayıda branş öğretmeni bulunmaması durumunda hizmetiçi eğitim kurslarında yetiştirilen sınıf öğretmenleri tarafından okutulabilir.

            Hizmetiçi eğitimi, kurslarında yetiştirilen öğretmen bulunmaması durumunda, beden eğitim, müzik, resim-iş ile din kültürü ve Ahlak bilgisi dersleri, bu alanlarda kendini yetiştirmiş olduğu okul yönetimince kabul edilen öğretmenler arasında karşılıklı değiştirilerek okutulabilir.

            Beden eğitimi, müzik, resim-iş ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden maaş karşılığı dersini dolduramayanlara branşlarındaki bu dersler, maaş karşılığı dersini dolduramayan diğer branş öğretmenlerine ise 4 üncü ve 5 inci sınıflarda branşları ile ilgili dersler verilebilir.

            Derslerine branş öğretmeni giren sınıf öğretmeni de bu ders saatlerinde okul yönetimince verilen görevleri yapar.

 

            Yazılı Emirlerin Okunması

            Madde 76- Öğretmenler, Tebliğler Dergisi'ni genelgeleri, emirleri okur ve imzalar.

 

            Özür Bildirme

            Madde 77- Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler, özürlerini iki gün içinde haber vermek ve yedi gün içinde belgelendirmek zorundadırlar.

 

            İzin Alma

            Madde 78- Öğretmenler, kanunların genel hükümlerine uygun olarak yaz ve dinlenme tatilleri dışında, görev yerinden ayrılmak için izin alırlar . Yarıyıl ve yaz tatiline ayrılırken adreslerini okul yönetimine bırakırlar.

 

            Ek Görev Verilmesi

            Madde 79- Öğretmenler, eğitim ve öğretim görevlerinden başka bir görev alamazlar, ancak kendi okulundan başka bir okulda mülki amirin onayıyla ek görev alabilirler.

 

            Toplantıya Katılma

            Madde 80- Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmi toplantılar ve mahalli kurtuluş günleri ile milli bayramlarda bulunmak zorundadırlar. Görevlendirme ve toplantılar bir yazı ile kendilerine duyurulur.

 

            Araç Kullanma

            Madde 81- Öğretmenler dersleri ile ilgili araç ve gereçleri, laboratuvar ve işliklerdeki eşyayı, okul kitaplığındaki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmen varsa laboratuvar, işlik ve araçlardan yararlanma işleri bir plana bağlanır.

 

            Nöbetçi Öğretmenlik

            Madde 82- Öğretmenler, okulun bina ve tesisleri ve öğrenci mevcudu, yatılı gündüzlü normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurarak okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşını aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa ençok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20 erkeklerde 25 hizmet yılını ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez. Ancak 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

 

            Uzman ve usta Öğreticiler

            Madde 83- "Sözleşmeli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Öğreticiler Yönetmeliği"ne göre, okulda görev verilen uzman ve usta öğreticiler, eğitim-öğretim hizmetlerinde, öğretmenlerin yetki ve sorumlulukları içinde okul müdürünün düzenleyeceği esaslara uygun şekilde çalışırlar.

 

            İş Eğitimi Şefi

            Madde 84- İlköğretim okullarında bulunan iş eğitimi öğretmenleri arasından okul müdürlüğünce bir iş eğitim şefi seçilir. İş eğitim şefleri “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar"a göre derse girer,"İlköğretim Okulu işlik Yönetim Kılavuzu" esasları doğrultusunda işliklerin tertip ve düzenini, araç-gereçlerin bakım ve onarımlarının yaptırılmasını, derslerin programlara uygun olarak yürütülmesini, temrinlik malzemelerinin teminini ve dağıtımlarının yapılmasını sağlar, sergi organizasyonlarını yaparlar.

            İş eğitimi şefine başka bir sınıf öğretmenliği ve eğitici kol verilmez.

            İş eğitimi şefi, okul müdürüne veya görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur.

 

            Belletici

            Madde 85- Pansiyonlu ve yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, öğrencilerin çalışma zamanı ve çalışma yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere, okulun sınıf öğretmenleri ile branş öğret menleri veya ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından okul müdürünün önerisi, mil li eğitim müdürünün uygun görmesi üzerine mülki amirin onayı ile belleticiler görevlendirilirler.

            Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına, müdür başyardımcısına ve okul müdürüne karşı sorumludurlar.

            Belleticiler, haftada en çok üç gün nöbet tutarlar. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda ve yatakhanede yatarlar. Diğer belleticiler de isterlerse bu istek okul yönetimince uygun görülürse pansiyonda ve yatakhanede kalabilirler.

 

            Okul Rehber Öğretmeni

            Madde 86*- İlköğretim okullarında, rehberlik hizmetlerini yürütmek ve 8 inci sınıfın ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere "Okul Rehberlik Hizmetleri Servisi" kurulur. Serviste yeterli sayıda rehber öğretmen görevlendirilir.

            Rehber öğretmenler, "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nde verilen diğer görevleri de yaparlar.

 

            Şube Rehber Öğretmeni

            Madde 87- Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında 6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesinde bir rehber öğretmen görevlendirilir.

            Şube rehber öğretmenleri "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği"nde sınıf rehber öğretmen için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar.

            Şube rehber öğretmeni okul müdürüne ya da ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur.

 

            İç Hizmetler Şefi

            Madde 88- Memur sayısı üç ve daha yukarı olan öğretim kurumlarında, müdür tarafından memurlardan biri iç hizmetler şefi olarak görevlendirilir. İç hizmetler şefi, okula ait bina, eşya ve tesislerin bakım, onarım, koruma, kayıt, düzen ve temizlik gibi hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Ayrıca demirbaş eşya sayım komisyonu ile muayene komisyonunun tabii üyesidir.

            İç hizmetler şefi, hizmetliler arasında iş bölümü yapar, çalışmalarını düzenler ve izler. Görevlerinde okul müdürü ve yardımcılarına karşı sorumludur.

            İç hizmetler şefinin bulunmadığı kurumlarda müdür yardımcılarından biri bu amaçla görevlendirilir. Müdür yardımcısının bulunmaması durumunda ise bu görevleri okul müdürü yapar.

 

            İdari İşler ve Daktilo Memurları

            Madde 89- İdari işler ve daktilo memurları, müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve daktilo işlerini yaparlar. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. Kendilerine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. Memur, öğretmen ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. Arşiv işlerini düzenlerler.

            Bu memurların birden fazla olması halinde okul müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır.

 

            Hesap İşleri Memuru

            Madde 90- Okulun öğretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerine ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi gibi özlük haklarının zamanında hak sahiplerine verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalarında saklar.

            Okulla ilgili mali işleri takip eder, iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaların düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar.

            Hesap işleri memuru ünvanı ile atanan eleman bulunmayan okullarda, bu hizmetler okul müdürlüğünce görevlendirilecek memurlardan biri tarafından yürütülür.

            Ambar Memuru

            Madde 91- Satın alınan yiyecek, yakacak. temizlik ve diğer maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili işlemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerektiğinde kullanılmak üzere ambarda saklar.

            Ambar ayniyat mutemetliğini, " Ayniyat Talimatnamesi"ne uygun olarak yapar.

            Nöbetçi öğretmen, aşçı, varsa iç hizmetler şefi ile birlikte tabela gereğince günlük erzak, yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan çıkarır ve ilgililere teslim eder.

 

            Ayniyat ve Depo Memuru

            Madde 92- Okulun bütün demirbaşından sorumlu olan ayniyat ve depo memuru, demirbaş eşya ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü işlemin " Ayniyat Talimatnamesi"ne uygun olarak yürütülmesini sağlar.

            Ayniyat memuru, ayniyat ve demirbaş sayım komisyonunun tabii üyesidir.

 

            Döner Sermaye Memurları

            Madde 93- Döner sermayeli okullarda döner sermaye saymanı, döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedarı görevlendirilir.

            a) Döner sermaye saymanı, döner sermayenin iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat hükümleri ile bakanlık emirlerine göre yürütür.

            b) Ambar memuru, döner sermaye ambarına giren ve çıkan malların ve eşyanın kaydını tutar, korunmasını sağlar.

 

            Kitaplık Memuru

            Madde 94- Okul kitaplığını, "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre düzenler. İş ve işlemlerini yürütür.

            Kitaplık ayniyat mutemetliğini, "Ayniyat Talimatnamesi" ne uygun olarak yapar.

 

            Sağlık Personeli

            Madde 95- Okuldaki öğrenci ve diğer personelin sağlık işleri ile ilgili her türlü işleri yapmakla yükümlüdürler.

            Ayrıca, yatılı ve pansiyonlu okullardaki sağlık personeli, görevlerini "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"ne göre yürütürler.

 

            Şoför

            Madde 96- Okula tahsis edilen okul taşıtının zimmetini üzerine alır ve taşıtın kullanılmasından ve bakımından sorumlu olur.

 

            Aşçı

            Madde 97- "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar.

            Aşçı, okul müdürü, müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmen, okul doktoru, iç hizmetler şefi ve varsa diyet uzmanına karşı sorumludur.

 

            Aşçı Yardımcıları

            Madde 95- "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar.

            Aşçı yardımcısı, okul müdürü, müdür yardımcısı, iç hizmetler şefi ve aşçıya karşı sorumludur.

 

            Kaloriferci

            Madde 99- Kalorifer dairesi ile ilgili hizmetleri yapar, burasını temiz, düzenli ve hizmete hazır tutar.

            Kaloriferin çalışmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar.

            Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene varsa iç hizmetler şefine karşı sorumludur.

 

            Bahçıvan

            Madde 100- Yapılacak plana uygun olarak, okulun bahçe ve parkını düzenler, tarım öğretmeni ile iş birliği içinde çalışır.

 

            Gece Bekçisi

            Madde 101- Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.

            Bu görevleri yaparken okul müdürüne, ilgili müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene, varsa iç hizmetler şefine karşı sorumludur

            Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir.

 

            Teknisyenler

            Madde 102- Okulun imkan ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, makine onarımları, su, havagazı, kalorifer tesisatları, marangozluk ve benzeri işleri görmek üzere teknisyenler bulu nur. Bunlar kendilerine okul yönetimince verilecek görevleri yaparlar.

 

            Diğer Yardımcı Personel

            Madde 103- Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatma ve ısıtma yerlerinde çalışmak, nöbet tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.

            Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine, nöbetçi öğretmene, varsa iç hizmetler şefine karşı sorumludurlar.

 

            Duyurma

            Madde 104- Okulun yardımcı hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfındaki personelin, görevleri ile ilgili yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere asılır.

 

            Çalışma Süresi

            Madde 105- Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelin görev ve çalışma saatleri okul müdürlüğünce mevzuata göre belirlenir.

 

            Personelin Haftalık İzni

            Madde 106- Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim kurumlarında bütün hafta çalışan personelin haftalık izinleri, görevlerini aksatmayacak şekilde toplu olarak veya belli süreler halinde verilir.

 

            Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri

            Madde 107- Öğrencilerde küçük yaşlardan başlayarak görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde, görev almalarını sağlamak amacıyla, ihtiyaca göre 5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri tarafından nöbet hizmetleri yürütülür. Öğrencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü sınıf öğrencileri de nöbet tutarlar.

            Yatılı ve pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti de tutulur. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur.

            Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar.