Make your own free website on Tripod.com

 

MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge

 

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi'nin Tarihi: 26.12.1989 Sayısı: 2302

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin aylıkla ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

            Madde 2- Bu Yönerge Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 243 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değişik 123. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

            Madde 4- Bu Yönergede geçen;

            “Bakanlık” Milli Eğitim Bakanlığını,

            “Yönerge” Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında yönergeyi,

“Ödül” Personele, olağanüstü gayret ve başarılı çalışmalarına karşılık olarak bir aylıkları tutarında yapılacak ödemeyi,

ifade eder.

 

Ödüllendirilecek Personelin Sayısı

            Madde 5- Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmi' yi, diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolar için binde on'u geçemez.

Bu çerçevede eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında personeli bulunan birimlerin iller ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirecekleri personelin sayısı, Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek ilgili birimlerce; diğer hizmet sınıflarından aylıkla ödüllendirilecek personelin sayısı ise Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan, her yıl Nisan ayı içersinden tespit edilip illere bildirilir.

 

Aylıkla Ödüllendirme Teklifleri

            Madde 6- İlçe, İl ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca, bu yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelin de zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri re' sen yapılabilir.

 

Madde 7- Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır:

            a) Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak,

b) Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak,

 

Madde 8- Aylıkla ödüllendirme teklifleri

            a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin aylıkla ödüllendirilme teklifleri;

1-50 öğretmenli okul ve kurumlarda 2, 51-100 öğretmenli okul ve kurumlarda 4, 101-150 öğretmenli okul ve kurumlarda 6, 151-200 öğretmenli okul ve kurumlarda 8, 201-250 öğretmenli okul ve kurumlarda 10, ... gibi ölçülere uygun olarak birinci sicil amiri tarafından EK-l formdaki ilgili bölüm doldurulmak suretiyle ilçelerde ilçe değerlendirme komisyonuna; il merkezinde doğrudan il değerlendirme komisyonuna,

b) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan ilköğretim müfettişlerinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri, birinci sicil amirlerince EK-l formdaki kendileri için ayrılan bölümün doldurulması ve il milli eğitim müdürünün uygun görüşü üzerine valilik makamına; valilik makamınca da uygun görülmesi halinde, bu personel için il'e ayrılan kontenjanın % 50 fazlası oranında İlköğretim Genel Müdürlüğüne,

c) Diğer hizmet sınıflarındaki personelden (1-4) dereceli unvanlı kadrolarda görev yapanların aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri; birinci sicil amirleri tarafından EK-11 formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle doğrudan valilik makamına, valilik makamınca uygun görülmesi halinde, bu personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri ilgililere ait bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne,

d) Diğer hizmet sınıflarından (1-4) dereceli unvanlı kadrolar dışındaki personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri birinci sicil amirlerince EK-Il formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle ilçe ve il değerlendirme komisyonlarına,

e) Bakanlık merkez teşkilatı personelinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen kontenjan miktarına uygun olarak daire amirlerinin imzası ile Personel Genel Müdürlüğüne;

 

yapılır.

 

Madde 9- İlçe değerlendirme komisyonu; ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında ve ilçe milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü, valilikçe görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilçeden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

 

İlçe Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

            Madde 10- İlçe değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin okul ve kurum türleri itibariyle; diğer hizmet sınıfları personeline kendi sınıfları itibariyle (1-4 dereceli unvanlı kadrolardaki personel hariç) EK-1 ve EK-2 formdaki ilgili bölümleri doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.

İlçe değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-1 formu, diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-2 formu ayrı ayrı doldurur. Başkan, üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.

Birinci sicil amirinin toplam puanı ile ilçe değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.

b) Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personel için okul ve kurum türleri itibariyle; diğer hizmet sınıfları personelini ise kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak ve komisyona gelen tekliflerin yarısı oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının onbeşine kadar il değerlendirme komisyonlarına göndermek.

c) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

 

İl Değerlendirme Komisyonu

Madde 11- İl değerlendirme komisyonu; il milli eğitim müdürünün başkanlığında ve il milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir müdür yardımcısı veya şube müdürü, il ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

 

İl Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

            Madde 12- İl değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

            a) İl merkezinden, aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini okul ve kurum türleri itibariyle, diğer hizmet sınıfları personelini kendi sınıfları itibariyle; (1-4 dereceli unvanlı kadrolardaki personel hariç) EK-l ve EK-lI formlardaki ilçe değerlendirme komisyonu için ayrılan bölümü, ilçe değerlendirme komisyonlarınca aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilenler için ise ilgili bölümü doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.

            İl değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-l formu; diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-ll formu ayrı ayrı doldurur. Başkan, üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.

            İlçe değerlendirme komisyonunun toplam puanı ile il değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.

            b) Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli için okul ve kurum türleri itibariyle; diğer hizmet sınıfları personeli için kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak iııeri ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirilecek personel için Bakanlıkça belirlenen kontenjanın  5 fazlası oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar ilgi birimin (dairenin) merkez değerlendirme komisyonuna tekliflerini yapmak.

            c) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

           

Merkez Değerlendirme Komisyonları

            Madde 13- Merkez değerlendirme komisyonları, il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin Bakanlık merkez teşkilatında bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği en az şube müdürü veya eğitim uzmanı seviyesinde beş personelden oluşur.

           

Merkez Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri

            Madde 14- Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır:

            a) İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personel hakkında gereken inceleme ve araştırmayı yapmak.

            Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülmeyen personelin yerine teklif fazlası personel arasından puan sırasına göre seçim yapmak.

            b) İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin görev yaptıkları hizmet sınıfları itibariyle aylıkla ödüllendirilmek üzere okulların açılmasından önce Bakanlık makamına tekliflerini yapmak.

            c) Bu teklifler yapılırken re'sen aylıkla ödüllendirilen personelin sayısını, genelde aylıkla ödüllendirilecek personel sayısından düşmek.

            d) Bakanlık makamınca aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelin isimlerini okulların açıldığı hafta ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yaptıkları birimlere duyurmak.

            e) Aylıkla ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

            f) Aylıkla ödüllendirilen personelin isimlerinin Tebliğler Dergisi'nde yayımlanması için Yayımlar Dairesi Başkanlığına bildirmek.

           

Çeşitli Hükümler

            Madde 15- Aylıkla ödüllendirilme teklifi yapılan ve aynı zamanda ilçe, il veya merkez değerlendirme komisyonlarında, komisyon üyesi olarak görevlendirilenler, kendilerine ait teklif görüşülürken komisyon toplantılarında bulunamazlar.

           

Madde 16- Merkez değerlendirme komisyonları, okul türleri ve kurumlar itibariyle iller seviyesinde aylıkla ödüllendirilecek personel kontenjanından, uygun görülecek kadarını, kontenjan sayısı kadar personelin teklifi olmaması halinde veya kalkınmada öncelikli illerdeki personelin çalışmasını teşvik amacıyla iller arasında kaydırma yapmak suretiyle aynı hizmet sınıfında çalışan personel için kullanabilir.

            Ayrıca, merkez değerlendirme komisyonları, il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmeye yeteri kadar personel teklif edilmemesi halinde, aynı hizmet sınıflarında çalışan personel için kullanılmak üzere, kendi aralarında uygun gördükleri kadar kontenjanı birbirlerine devredebilirler.

           

Komisyonların Görev Süresi

            Madde 17- İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.

           

Madde 18- Aylıkla ödüllendirilen personel için EK-III' deki “Aylıkla Ödüllendirme Belgesi” düzenlenir.

           

Yürürlükten Kalkan Hükümler

            Madde 19- Aylıkla ödüllendirilecek öğretmenlerin seçimi konulu 7.12.1988 tarih ve 379/803 sayılı genelge ile Bakanlığımızca aynı konuda yayımlanmış diğer genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 20- Bu Yönerge yayımlandığı tarihte, 7. maddenin (c) fıkrası ise 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 21- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.