Make your own free website on Tripod.com

 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna Kişisel başvuru hakkında Kanun

 

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 87/11439                                                                                                                       Karar Tarihi: 22.1.1987

Resmi Gazete' de Yayımı     : 21.4.1987                                                                                                                      Sayısı        : 19438

 

 

1 - Türkiye'nin taraf bulunduğu Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 25. maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru hakkı 22 Ocak 1987 tarih ve 8/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tanınmış, Türk hükümetinin bu kararına dair beyan 28 Ocak 1987 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilmiştir. Sözkonusu beyanın metni aşağıdadır.

Türk hükümeti, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin 25 (1) maddesine uygun olarak, Sözleş menin 25. maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun dilekçe alma yetkisini aşağıdaki hususlara bağlı olarak kabul ettiğini beyan eder:

I - Başvuru hakkının tanınması, sadece Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının uygulandığı sınırlar içindeki topraklarda Türk kamu makamlarının fiillerine veya ihmallerine dair iddiaları kapsar.

            II - Bu beyanla Komisyona tanınan yetki bakımından, Türkiye'nin Sözleşmenin 15. maddesi muvacehesinde özel hallerde Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısıtlamasını gerektirecek durum ve şartlar, Türk Ana yasasının 119 ila 122. maddeleri ışığında yorumlanmalıdır.

           III - Bu beyanla Komisyona tanınan yetki, askeri personelin hukuki statüsünü ve özellikle Silahlı Kuvvetlerin disiplin sistemine dair hususları kapsamayacaktır.

          IV - Bu beyanla Komisyona tanına yetki bakımından Sözleşmenin 8, 9, 10 ve 11. maddelerinin 2. fıkralarında yer alan "demokratik bir toplum" kavramı, Türk Anayasasında yer alan ilkelere ve özellikle Anayasanın dibaçesi ve 13. maddesine uygun olduğu şeklinde anlaşılmalıdır.

           V - Bu beyanla Komisyona tanınan yetki bakımından Türk Anayasasının 33, 52 ve 135. maddeleri, Sözleşmenin 10. ve 11. maddelerine uygun olduğu şeklinde anlaşılmalıdır.

Bu beyan, bildirim tarihinden sonra meydana gelen olaylara ve bu olaylara dayalı hükümlere dair iddiaları kapsar. Bu beyan, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirimin tevdii tarihinden itibaren 3 yıl için geçerlidir.

2 - Kişisel başvuru, Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan hak ve hürriyetlerin Sözleşmeye taraf ve kişisel başvuru hakkını tanımış bulunan bir devlet tarafından ihlal edildiği iddiasıyla yapılabilir.

Bu hak ve hürriyetlerin hangileri olduğu, 19 Mart 1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Avrupa İnsan haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinde belirtilmiştir.

3 - Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi uyarınca, Komisyonun kişisel bir başvuruyu inceleyebilmesi için, diğer hususlar meyanında, önce ilgili devletin başvuru konusuna dair bütün iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir.

4 - Kişisel başvurular, herhangi bir resmi makamın aracılığına gerek bulunmaksızın doğrudan Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılır. Başvuru dilekçesinin doğrudan aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

The Secretary

European Commission of Human Rights

Council of Europe

B.P. 431 R6

67006 Strasburg

France

 

5 - İşbu tebliğ, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru konusunda genel mahiyette bilgi vermek amacına matuftur. Esas başvuru mercii olan Komisyon, başvuruda bulunanlara gerekli ayrıntılı bilgileri gönderir.