Make your own free website on Tripod.com

Birinci Kısım

Genel Esaslar

 

 

I. Devletin Şekli

Madde:1-Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

 

II. Cumhuriyetin Nitelikleri

Madde:2-Türkiye Cumhuriyeti,toplumun huzuru,milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,insan haklarına saygılı,Atatürk Milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere  dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

 

III. Devletin Bütünlüğü,Resmi Dili,Bayrağı,Milli Marşı ve Başkenti       

Madde:3-Türkiye Devleti,ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir.

Bayrağı,şekli kanunda belirtilen,beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

 

IV. Değiştirilemeyecek Hükümler

Madde:4-Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

 

V. Devletin Temel Amaç ve Görevleri

Madde:5-Devletin amaç ve görevleri,Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü,ülkenin bölünmezliğini,Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak,kişilerin ve toplumun refah,huzur ve mutluluğunu sağlama;kişinin temsil hak ve hürriyetlerini,sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal,ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya,insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

 

VI. Egemenlik

Madde:6- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Türk Milleti,egemenliğini,Anayasanın koyduğu esaslara göre,yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması,hiçbir surette bir kişiye,zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

 

VII. Yasama Yetkisi

Madde:7-Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

 

VIII. Yürütme Yetkisi ve Görevi

Madde:8-Yürütme yetkisi ve görevi,Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından,Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

 

            IX. Yargı Yetkisi

            Madde :9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağısız mahkemelerce kullanılır.

 

X. Kanun Önünde Eşitlik

Madde. 10 - Herkes, dil; ırk, renk  cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din; mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

 

XI- Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü

Madde 11 - Anayasa hükümleri. Yasama. yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.