Make your own free website on Tripod.com

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

                                                                                

Kanun Numarası                        : 6183                                                

Kabul Tarihi                               : 21/7/1953                                           

Yayımlandığı Resmi Gazete        : Tarih : 28/7/1953                                                                               Sayı: 8469                      

Yayımlandığı Düstur  :

Tertip: 3                                                Cilt: 34             Sayfa: 1658                    

        Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", 

Cilt: 1      Sayfa: 403                                 

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kanunun Şumulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler

                Kanunun şümulü:                                                             

                 Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.                    

                Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.                                                      

                Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar:                       

                Madde 2 - Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.   

                Kanundaki terimler:                                                        

                Madde 3 - Bu kanundaki amme alacağı terimi: 1 inci ve 2 nci maddeler şümulüne giren alacakları,

                Amme borçlusu veya borçlu terimi: Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini,

                Alacaklı amme idaresi terimi: Devleti, vilayet hususi idarelerini ve belediyeleri,                       

                Tahsil dairesi terimi:Alacaklı amme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini memur veya memurlarını,                                                 

                Yalnızca mal olarak geçen terim:Menkul, gayrimenkul "gemiler dahil" mallarla, her çeşit hak ve alacakları,

                Para cezaları terimi:Amme, tazminat, inzibati mahiyette olsun olmasın bütün para cezalarını,

                Takibat giderleri terimi: Cebri icradan mütevellit muameleler sırasında yapılan zor kullanma, ilan, haciz, nakil ve muhafaza giderleri gibi her türlü giderleri, ifade eder.       

                Salahiyetliler ve mesuliyetleri:                                            

                Madde 4 - Amme idarelerinin bu kanunu tatbike salahiyetli memurlarının vazifelerini teşkilat ve vazife kanunları veya bu konu ile ilgili diğer kanun veya nizamname ve talimatnameler, mesuliyetlerini de; mesuliyeti tesis eden kanunlar tayin eder.                                                             

                Takibata salahiyetli tahsil dairesi:                                       

                Madde 5 - Takibat, alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır. Borçlu veya malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, tahsil dairesi borçlunun veya mallarının bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki aynı neviden amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptırır.              

                Yardım mecburiyeti:                                                        

                Madde 6 - Tahsil dairelerince bu kanuna göre yapılan tebliğ ve verilen emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin tahsil dairesine bildirmeye alakadarlar mecburdurlar.