Make your own free website on Tripod.com

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 

            Kanun Numarası                                                          : 3071

            Yayımlandığı Resmi Gazete’ nin Tarih ve Sayısı              :10.11.1984-18571

 

            Amaç

            Madde 1- Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

 

            Kapsam

            Madde 2- Bu Kanun, Türk vatandaşlarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.

 

            Dilekçe Hakkı

            Madde 3- Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

 

            Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar

            Madde 4- Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verdikleri veya gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.

 

            Gönderilen Makamda Hata

            Madde 5- Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

 

            İncelenemeyecek Dilekçeler

            Madde 6- Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;

            a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

            b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

            c) 4. maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,

            incelenemezler .

 

            Dilekçenin İncelenmesi ve Sonucun Bildirilmesi

            Madde 7- Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç iki ay içinde cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

 

            Türkiye Büyük Millet Meclisine Yapılan Başvuruların İncelenmesi

            Madde 8- Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünde gösterilir.

 

            Kaldırılan Hüküm

            Madde 9- 26 Aralık 1962 tarih ve 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde - Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar. 140 sayılı Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının düzenlenmesine Dair kanunum Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

            Yürürlük

            Madde 10)- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            Madde 11 - Bu kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.