Make your own free website on Tripod.com

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

                                                                    
                                                                                
    Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     : 19.4.1983, No: 83/6525               
    Dayandığı Kanunun Tarihi             : 14.7.1965, No: 657                   
    Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi     : 25.6.1983, No: 18088                 
    Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi: 22, S. 3222                
 
                                                                                
BÖLÜM: I
GENEL HÜKÜMLER
 
    Amaç:                                                                       
    Madde 1 - Bu Yönetmelik;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.             
                                                                                
    Kapsam:                                                                     
    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.                        
    Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,                                
    a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,             
    b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.                                           
                                                                                
    Tanımlar                                                                    
    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                                            
    a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,                                                                     
    b) "Kurum" deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları,                                                       
    c) "Hizmet Bölgesi" deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,                                                         
    d) "Hizmet Alanı" deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,     
    e) "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,                                                       
 
    ifade eder.                                                                 
                                                                                
    Temel ilkeler                                                               
    Madde 4 - Temel ilkeler şunlardır:                                          
    a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur.                                                                            
    b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.                                          
    c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.                                                               
                                                                                
BÖLÜM: II
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN
GENEL ESASLAR
                                                                                
    Hizmet Bölgeleri                                                            
    Madde 5 - Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre (5) hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin gelişmişlik sırasına göre    
tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri gözönünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatının da görüşünü alarak, yeniden düzenleyebilir.        
 
    Bölgelerdeki zorunlu Çalışma Süreleri                                       
    Madde 6 - Zorunlu çalışma süresi, 5. hizmet bölgesinde 3 yıl, 4. hizmet bölgesinde 4 yıl, 3. hizmet bölgesinde 5 yıl, 2. hizmet bölgesinde 6 yıl, 1. hizmet bölgesinde 7 yıldır. Yer değiştirme suretiyle atanmalarda her hizmet bölgesinde bu sürelerin doldurulması esastır. Zorunlu çalışma süreleri, aynı hizmet bölgesinde yer alan çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Ancak bu bölünme sonucu, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 3 yıldan az olamaz.               
 
    Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar                             
    Madde 7 - (Değişik: 12.8.1986 - 86/10917 K.)                                
    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 36 ncı maddesinde yeralan ve atanmaları merkezden yapılan Emniyet, Mülki İdare Amirliği,(...) (...)(1)Avukatlık ve Din Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar mensup oldukları kuruluşun mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile, yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.                                                                        
    Yukarıda sayılan sınıflardan, (...)(...) (1) Avukatlık ve Din Hizmetleri Sınıflarına dahil memurlardan hangilerinin yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olmayacağı hizmetin gereklerine ve özelliklerine göre kurumların teklifi üzerine Başbakanlıkça belirlenir.                                               
 
    Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri                                   
    Madde 8 - Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran - Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır.                                                        
                                                                                
    Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar      
    Madde 9 - Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.                                    
    Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.                                                                            
    Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.        
    Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.                                             
    Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde,yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.                        
 
    Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler         
    Madde 10 - Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.                                                                    
 
    Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler                      
    Madde 11 - Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:                                             
    a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,                         
    b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,        
    Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.                                                
 
    Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler                      
    Madde 12 - Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:                      
    A Özür Grubu: Sağlık Durumu,                                                
    B Özür Grubu: Eş Durumu,                                                    
    Bu özür grublarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.        
 
    Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi                                          
    Madde 13 - (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ne göre tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler en çok 2 yılda bir Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetle
rini tamamlamak zorundadırlar.                                                  
 
    Eş Durumunun Belgelendirilmesi                                              
    Madde 14 - (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan 
belgenin de eklenmesi gerekir.                                                  
    Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her 2 yılda bir Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.                                                                         
 
    Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri               
    Madde 15 - (Değişik : 6/5/1992 - 92/3009 K.)                                
    Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü,Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları,taşra teşkilatında görevli şube müdürü,müdür,il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;                      
    a) Nüfusa kayıtlı oldukları il veya ilçeye,                                 
    b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte enaz 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il veya ilçeye,                                                
    c) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya doğduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,                                                                           
 
    atanamazlar.                                                                
    
     Ancak, son genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu 200.000'i aşan yerlere (il veya ilçeye) yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.        
    Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler.                         
                                                                                
    Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması                                      
    Madde 16 - Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.                                                                        
    Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.                           
                                                                                
    Atamalarda Hizmet Bölgesi                                                   
    Madde 17 - Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;                                                               
    a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,                         
    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,                                          
    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurların,                                  
    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları Kurumlarınca belirlenir.                                                          
                                                                                
    Yurt Dışı Dönüşü Atanma                                                     
    Madde 18 - Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları ku-  
rumlarınca belirlenir.                                                          
                                                                                
    İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma                              
    Madde 19 - Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.                                                                            
                                                                                
    Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması                                      
    Madde 20 - 5 Bölge hizmetini de tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir.                                                                          
                                                                                
    Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler                                       
    Madde 21 - Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atanma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.           
                                                                                
    Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler                                         
    Madde 22 - Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:      
    a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,                            
    b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,                     
    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı, (1)                          
    d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,                                                            
    e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,                     
    f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,                                                      
    (a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.                                                            
                                                                                
    Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler                                      
    Madde 23 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 108 nci maddesinin 1-4 ncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.                                                           
                                                                                
BÖLÜM: III
YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATANMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER
                                                                                
    Yer Değiştirme Kurulları                                                    
    Madde 24 - (Değişik: 10/8/1994 - 94/6031 K.)                                
    Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler.                                   
    Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.                                               
    Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir.     
                                                                                
    Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri                                       
    Madde 25 - (Mülga: 10/8/1994 - 94/6031 K.)                                  
 
    Başvurma Şekilleri                                                          
    Madde 26 - Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu"nu doldurarak sicil amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet  
bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı kurumlarca belirlenir.                                                                     
                                                                                
    Gerçek Dışı Beyan                                                           
    Madde 27 - Özür grublarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların özür belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.                                    
                                                                                
BÖLÜM:  IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
                                                                                
    Özel Yönetmelikler                                                          
    Madde 28 - Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.