Make your own free website on Tripod.com

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbikini Gösterir Nizamname

 

Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi,  No: 2/1958                 Tarihi   : 3 Şubat 1935

Resmi Gazete' de Yayımı                                         : 18 Şubat 1935      Sayısı : 2933

 

 

Madde 1 - Herhangi din ve mezhebde olurlarsa olsunlar mensub oldukları din ve mezheblerin usul ve teamüllerine göre mabed ve ayinlerde ruhani kisve taşımakla mükellef olanlar mahalli Hükümetlerince alâkadar olanlardan alınacak listeler mucibince ancak mabed ve ayinlerde ruhani kisve taşımağa mezun addolunurlar.

 

Madde 2 - Her din ve mezhebin ruhanilerini ayırt ettirmek için kabul edilen her türlü kisve, alâmet ve işaret ruhani addolunur.

 

Madde 3 - Mabedler her din ibadetine mahsus ve usule muvafık olarak teessüs etmiş olan kapalı muhallerdir.

 

Madde 4 - Hükümet her din ve mezhebden münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için verebileceği muvakkat müsaadeler ile bir müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi hakkındaki muameleye ait teklifler Dahiliye Vekâletince yapılır. Ve karar İcra Vekilleri Heyetince verilir.

Madde 5 - İzcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetlerce bu gün kullanılmakta olan ve aşağıdaki şartlara uygun olduğu bu teşekkülerin altıncı maddeye göre verecekleri beyanname- lerle mahalli Hükümetlerince anlaşılan kıyafet,alamet ve levazım tip olarak kabul edilecektir. Aynı şart- ları haiz olmak üzere başka tiplerde kabul edilebilir.

a - Türk inkılâbına, rejimine ve vahdetine muhil bir ciheti olmamak.

b - Hükümetçe kabul edilmiş resmi kıyafetlerden ayrı olmak.

c - Yabancı memleketlerin siyasi, askerlik ve milis gibi teşekkülleriyle münasebeti olmamak.

 

Madde 6 - İşbu nizamnamenin neşrinden itibaren 30 gün zarfında 5. maddede yazılı olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar, cemiyet ve kulüb gibi heyetler bulundukları mahallin en büyük mülkiye memuruna kabul ettikleri kıyafet, alâmet ve levazımı gösterir bir beyanname verirler. Bu beyanname ile beraber ya bir numune veyahut boyalı bir resim verilir. Beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde cevap verilmezse beyannamede gösterilen kıyafet, alâmet ve levazım kabul edilmiş addolunur. Kıyafet tebdili halinde istimalden evvel beyanname tevdii lazımdır. Yeniden kurulacak izcilik ve

sporculuk gibi topluluklar cemiyet ve kulüb gibi heyetler bir kıyafet, alâmet ve levazım taşımak istedikleri takdirde nizamnameleriyle birlikte onları gösteren bir beyannameyi aynı makama tevdi ederler.

 

Madde 7 - Ecnebi herhangi bir teşekkül mensublarının ecnebilerin Türkiye'de ikâmet ve seyahatleri kanun ve talimatname hükümlerine göre münferiden veya toplu olarak kendi kıyafet, alâmet ve levazımlarıyla Türkiye'ye muvakkat müddetle ziyaret seyahatleri yapmaları caizdir. Ancak mahzurlu gö rülecek hallerde bu gibi ziyaretlere Dahiliye Vekilliğince müsaade verilmeyebilir ve uzun müddet devam edecek ziyaretlerin yapılabilmesi Dahiliye Vekâletinin müsaadesine bağlıdır.

 

Madde 8 - Mektep ve başka bilgi müesseselerine devam edenlerin bir kıyafet, alâmet ve levazım kullanmalarına lüzum görüldüğü takdirde tip tayini bu mektep ve müesseselerin merbut bulundukları vekillikce talimatname yapılır. Bu gibi mektep ve müesseseler için kabul olunacak alâmetleri mektep ve müesseselerden mezun olanlar da taşıyabilirler.

 

Madde 9 - Hususi müsaade ile gelen yabancı memleketler kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri Milli Müdafaa ve Hariciye Vekâletince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimatname ile tesbit olunacaktır.

Bu talimatname çıkıncaya kadar mutad olan usulün tatbikine devam olunur.

 

Madde 10 - Bu nizamnamenin 1, 2, 3 ve 4. maddelerinin hükümleri 13 Haziran 1935 gününden ve diğer hükümleri neşrinin ertesi gününden yürümeye başlar.

 

Madde 11 - 2596 numaralı kanunun 6. maddesine göre tanzim olunmuş ve Şûrayı Devletçe görülmüş olan bu nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.