Make your own free website on Tripod.com

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

Kanun No: 5816                                                                      Kabul Tarihi: 25.7.1951

Resmi Gazete' de Yayımı : 31.7.1951                                           Sayısı         : 7872

Madde 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söğen kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden,kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 - Birinci Maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nisbetinde arttırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli arttırılır.

Madde 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet Savcılıklarınca re sen takibat yapılır.

Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu kanunu Adalet bakanı yürütür.